Modele danych przestrzennych

10 Najważniejszą własność tej kategorii modeli czyli wiernoprzestrzenność zachowaną matematycznie, w sposób ściśły. Zauważmy też, że tłumaczenie Tego résid na jęz. Angielski nie może być wierne, ponieważ topographiques oznacza najczęściej: związany z powierzchnią ziemi (ang. données topographiques oznacza Dane ce rzeźby terenu), Chociaż pings i Takie sformułowanie (modèle de paysage obok) dla określenia tej kategorii modelu pojawia się w pewnych angielskojęzycznych publikacjach (E. Spiess i in., 2005). Termin modèle kartograficzny znakowy odwołuje się do résid angielskojęzycznego modèle cartographique numérique i wiąże się z najbardziej spektakularnym aspektem mapy obrazem. W tym miejscu należy podkreślić rzecz oczywistą: Kartografia nie zajmuje się jedynie zagadnieniami prezentacji danych przestrzennych, ALE też w ton est proche szerszym stopniu ich modelowaniem (modelowaniem topograficznym, CZYLI bazodanowym) i z tego względu właściwie Każdy modèle przygniatającej geograficznej Można byłoby nazwać kartograficznym. Zaproponowano termin modèle kartograficzny znakowy na określenie takiego modelu, qui jest przekazywany (wizualizowany) poprzez znaki kartograficzne (w istocie przez système Cały znaków, z wykorzystaniem Zasad redakcji itp.), za POMOCA których prezentuje się Dane geograficzne. Termin Ten pojawia się tu jako określenie tej kategorii modeli, która Pozwala na wizualizację danych przestrzennych zgodnie z metodyką kartograficzną, zasadami redakcji carte je prawami percepcji obrazu.

Najmniej kontrowersyjny Wydaje się termin modèle teledetekcyjny, qui wskazuje, że Mamy do czynienia z obrazem rzeczywistości, najczę obrazem typu fotograficznego, zarejestrowanym zdalnie, un Więc (Dosłownie) teledetekcyjnym. Obraz Ten Może nosić znamiona niegraficzne i być wynikiem Rejestracji FAL niewidzialnych (NP. obrazy radar doit). Jednak najczę jest wizualizowany, często z wysoką rozdzielczością, Jak w oynatıcı Obrazów satelitarnych VHR, dlatego pozostawiono Możliwość używania résid modèle obrazowy (por. RYC. 11.). Przestrzenne bazy danych Definicja i Cechy przestrzennych Baz danych zakres wykładów Wstęp do przestrzennych Baz danych TYPY geometryczne Funkcje geometryczne modelowanie danych metody rozwiązywania problemów Pojęcie modelu przygniatającej geograficznej obejmuje każdą współcześnie funkcjonującą Postać opisu tej rzeczywistości, która jest zwięzła, czytelna dla odbiorcy, sformalizowana i abstrakcyjna (czyli wyodrębnia Cechy istotne, pomijając Cechy przygodne). MODELE Takie mogą być w różny sposób zapisywane w systemie informatycznym w postaci modeli danych h.

wiących Element modelu każdego systemu informatycznego. W systemach Informacji geograficznej (GIS) funkcjonują Więc MODELE danych, które na ETAPIE konceptualnym Projektowania w wią matematyczny wzorzec do pour reprezentacji obiektów geograficznych, a na ETAPIE implementacji – zestaw specyfikacji projektowych dla obiektów bazy danych (w ponosi DBMS), qui obejmuje: Klasy obiektów (abstrakcje elementów rzeczywistości), atrybuty (Cechy “opisowe” obiektów), więzy integralności danych oraz relacje zachodzące pomide zyzzy obiektami, ALE też: zasady prezentacji danych Czy Wymagania metadanych.